Centrum voľného času Maják v Námestove

Centrum voľného času Maják v Námestove

Komenského 487
029 01 Námestovo
IČO: 37905643

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Maják v Námestove

Čo je našou náplňou

Centrum voľného času „Máják" Námestovo vykonáva svoju činnosť na základe Zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, Vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o centrách voľného času a Štatútu CVČ.

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež, ktoré utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. Organizačne zabezpečujeme aj predmetové a športové súťaže Slovenskej asociácie športu na školách.

S kým môžete prísť do kontaktu?

riaditeľka školského zariadenia :  Mgr. Marta Slovíková

zástupkyňa riaditeľky zariadenia : Mgr. Alica Kršáková

Kde nás nájdete?

Zobrazit